JMX MBean View

SRV-GFE

Fri Oct 20 14:05:57 BRST 2017
 
NameDomainjboss
serviceTransactionManager
Java Classcom.arjuna.ats.jbossatx.jta.TransactionManagerService
DescriptionManagement Bean.

Attribute Name Access Type Description Attribute Value
TransactionManager R javax.transaction.TransactionManager MBean Attribute.
com.arjuna.ats.jbossatx.jta.TransactionManagerDelegate@6ef69535    
XATerminator R org.jboss.tm.JBossXATerminator MBean Attribute.
com.arjuna.ats.internal.jbossatx.jta.jca.XATerminator@10ac1714    
UserTransaction R javax.transaction.UserTransaction MBean Attribute.
Transaction: unknown    
TransactionSynchronizationRegistry R javax.transaction.TransactionSynchronizationRegistry MBean Attribute.
com.arjuna.ats.internal.jta.transaction.arjunacore.TransactionSynchronizationRegistryImple@7ae14444    

Operation Return Type Description Parameters
registerXAExceptionFormatter void MBean Operation.
p1 java.lang.Class (no description)
p2 org.jboss.tm.XAExceptionFormatter (no description)
unregisterXAExceptionFormatter void MBean Operation.
p1 java.lang.Class (no description)